Курс за Power Point 20 часа

Предавач:

Бојан Иванов

 


Програма

 • Погледи на презентација
 • Работа со слајдови
 • Користење на готов дизајн – Template
  Master слајд
 • Внесување и форматирање на текст
 • Работa со слики
 • Копирање, преместување и бришење
 • Изработка и модификација на графикон
 • Користење на готови дијаграми и нивна промена
 • Организациони шеми
 • Додавање на различни типови на нацртани објекти
 • Работа со слоеви и групи на објекти
 • Мултимедијални објекти
 • Едитирање на слајдови
 • Вметнување на слајдови од друг документ
 • Сокривање на слајдови
 • Преместување и правење на дупликати на слајдови
 • Додавање на изградена анимација на објект – Custom Animation
 • Преодни ефекти од еден слајд на друг со Slide Transition
 • Користење на копчиња за акција
 • Снимање на времетраењето на слајдот и на целата презентација
 • Снимање на спикер
 • Креирање на Custom Show
 • Именување и трајно зачувување на презентација
 • Начини на прикажување на презентација со Set Up Show
 • Печатење

Вкупно: 20 училишни часа во времетраење од 45 минути по час.

Цена: 6.000 денари