УЧЕТЕ ОД НАЈДОБРИТЕ ЕКСПЕРТИ!

Активни курсеви

Практичен ексел за професионалци

12.000 денари
Цена со попуст 6.000 денари

Прочитај повеќе

Пакет Програма за интегрирани обуки за интерни аудитори ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001-ISO 45001

15.000 денари

Прочитај повеќе

Пакет Програма за интегрирани обуки за интерни аудитори ISO 9001; ISO 14001;

12.000 денари

Прочитај повеќе

Програма за обука на интерни аудитори за ISO 45001:2018 (транзиција од стариот систем OHSAS 18001:2007 кон ISO 45001:2018)

9.000 денари

Прочитај повеќе


Запознајте се со нашите ментори

Ирена Шумкоски — Заменик Претседател на Државна комисија за жалби по јавни набавки
 • Средно образование – Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп, Насока – Природно – математичка насока, Година на завршување – 2003
 • Високо образование – Правен Факултет „Јустинијан I“ Скопје – Година на завршување – 2008 – Насока – Граѓанско – правна насока
 • Степен на образование – ВСС – VII степен (дипломиран правник)
 • Правосуден испит – Положен
 • Магистерски студии – Правен факултет, Деловно право (во тек)

Од 01.10.2008 до 31.03.2009 година: Адвокатски соработник во адвокатска и патентна канцеларија.

Од 01.04.2009 до 28.05.2012 година: Помлад соработник за решавање на жалби по јавни набавки од државни органи во Државната комисија за жалби по јавни набавки.

Од 29.05.2012 година до 21.11.2018 година: Советник за решавање по жалби за концесии и јавно – приватно партнерство во Државната комисија за жалби по јавни набавки.

Од 22.11.2018 година: Член на Државната комисија за жалби по јавни набавки.

-Обука „Примена на постапките за јавни набавки“ – Струмица, јуни 2009 година;

-Обука „Подготовка на стратешки план на Државната комисија за жалби по јавни набавки на Република Македонија и разгледување конкретни предмети по јавни набавки“ во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународен експерт од Р. Хрватска, во просториите на Државната комисија, 07-08.07.2009 г. Скопје;

-Обука од областа на антикорупцијата, одржана во Британски Совет, септември 2009 година;

-Стручна работилница „Тендерска документација и утврдување на способност на понудувачите“ во организација на SIGMA/OECD со експерти од Р.Хрватска, 08.10.2009 г. во просториите на ДКЖЈН, Скопје;

-Учество на Студиски семинар на Државната комисија за контрола на постапките за јавните набавки на Република Хрватска од 28 до 31 октомври, 2009 година;

-Стручна работилница „Критериуми за доделување на договор за јавна набавка“ во организација на SIGMA/OECD со експерт од Р. Хрватска, 16-17.11.2009 г. во просториите на ДКЖЈН, Скопје;

-„Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“ – дводневна обука 10 и 11 февруари, 2010 година;

-Стручна работилница „Правна заштита во постапките за јавни набавки – перспективен развој“ во организација на SIGMA/OECD со учество на домашни и меѓународни експерти, 12.02.2010 година, во Хотел „Александар Палас, Скопје;

-Обука „Регистар на државни службеници“ – 23 февруари, 2010 година;

-Обука „Конзистентна примена на Законот за јавните набавки“ – 25 март, 2010 година;

-Обука „Вовед во Е-Влада“ организирана од Агенција за државни службеници одржана на ден 26.04.2010 година;

-Обука „Државната комисија за жалби по јавни набавки – иден развој“ во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународни експерти од Р.Хрватска, во просториите на ДКЖЈН, 30.09.2010 г. Скопје;

-Тркалезна маса „Практични случаи и процес на донесување на одлуки“, во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународни експерти од Р. Германија и Р. Хрватска, 14.10.2010 – (1st Round table), Хотел „Бест Вестерн“, Скопје;

-Обука „Постапка за селекција и вработување на државните службеници“ –16 и 17 ноември, 2010 година;

-Тркалезна маса „Тендерска документација – одржливост на поставените услови и критериум за избор“, во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународни експерти од Р. Германија, Р. Хрватска и Р. Словенија, 25.11.2010 г. – 2st Round table, Хотел „Александар Палас“, Скопје;

-Учество на обука „Управување со проектен циклус – А“ во времетраење од три месеци, во периодот од април до јуни 2011 година;

-Работилница „Презентација на новиот Закон за концесии и јавно приватно партнерство на Република Македонија – осврт на ЕУ искуствата и практични примери од праксата на Р. Хрватска“ во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународни експерти од Р.Хрватска 18.05.2011 г. во просториите на Министерството за економија, Скопје;

-Учество на Обука „Вовед во Е – Влада“ одржана на 26 септември 2011 година во Агенција за државни службеници;

-Обука „Европски суд на правдата – случаи за јавни набавки и пракса“ во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународни експерти од Р.Австрија, Р.Хрватска и Р.Франција (1st On the spot training in 2011), 07.10.2011, Хотел „Холидеј Инн“, Скопје;

-Студиска посета на Виена, Р. Австрија: „Новите европски директиви и имплементација на апектите на е-набавките“, во организација на Проектот за поддршка на ДКЖЈН финансиран од ЕУ, 14-19.11.2011 г. Виена, Р. Австрија;

-Обука „Идентификација на ризици базирани на почестите прекршувања на прописите за јавни набавки“,во организација на ДКЖЈН – Проектот за поддршка финансиран од ЕУ одржана на 22.11.2011 г. Хотел „Сити Парк“, Скопје;

-Работилница „Водење, управување и мотивирање на вработените“ (management training programme) во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународни експерти од В. Британија и Р. Франција, 19-20.12.2011 г. Хотел. „Бест Вестерн“ Скопје;

-Обука со договорните органи и медицинските клиники во Република Македонија: „Етика и добри практики во избегнување прекршување на Законот за јавните набавки и жалби против одлуките на договорниот орган“, во организација на ДКЖЈН – Проектот за поддршка на зајакнување на капацитетите финансиран од ЕУ, 17.01.2012 г. во Простории на Европската Комисија, Скопје;

-Обука со економските оператори и невладините организации во Република Македонија: „Како да се применат мерки за правна заштита според Законот за јавните набавки базирани на неговите најчести прекршувања“ во организација на ДКЖЈН – Проектот за поддршка на зајакнување на капацитетите финансиран од ЕУ, 23.01.2012 г., во Простории на Европската Комисија, Скопје;

-Обука со единиците на локалната самоуправа во Република Македонија, во организација на ДКЖЈН – Проектот за поддршка на зајакнување на капацитетите финансиран од ЕУ, 26.01.2012 г., Просториите на Европската Комисија, Скопје;

-Обука со јавните претпријатија и со училиштата во Република Македонија, во организација на ДКЖЈН – Проектот за поддршка на зајакнување на капацитетите финансиран од ЕУ, 16.02.2012 г., Просториите на Европската Комисија во Скопје;

-Конференција „Гаранција за транспарентност и утврдување на одговорност во трошењето на буџетските ресурси во Македонија“, (презентирање на резултатите од проектот – поддршка на зајакнувањето на капацитетите и промовирање на активностите на ДКЖЈН), Проектот за поддршка на зајакнување на капацитетите финансиран од ЕУ, 01.03.2012 г. Х. „Александар Палас“, Скопје;

-Завршен прв и втор модул на обука за „Внатрешен пазар“ во рамките на проектот „Одржливо учење за ЕУ и систем за обука“, прв модул завршен во Скопје во Центарот за обуки на СЕП и втор модул – студиско патување во Брисел во периодот од 28 мај до 1 јуни 2012 година;

-Стручна работилница „Практични аспекти на процесот на донесување одлуки и изготвување на писмени решенија“ со вработените во ДКЖЈН, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р. Австрија и Р. Романија, 15.06.2012 г., Х. „Бест Вестерн“, Скопје;

-Правна заштита на финансиските интереси од нерегуларности во трошењето на фондовите од ЕУ според кодифицираното право за јавни набавки по промените воведени во март и април 2012 година – Златни песоци, Бугарија 27.06.2012-01.07.2012 година;

-Стручна работилница „Изработка и стандардизација на писмените одлуки“, со вработените во ДКЖЈН, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р.Австрија и Р.Словенија, 26.10.2012 г., Х. „Холидеј Ин“, Скопје;

-Семинар „Имплементација на ЕУ законодавството во областа на правната заштита во јавните набавки“ во организација на Твининг проектот на БЈН и Германската амбасада, 15-16.11.2012 г., Управна зграда на Царинска управа на Република Македонија, Скопје;

-Стручна работилница „Правна заштита и пракса за концесии и Јавно приватно партнерство“, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р. Словенија и Р. Франција, 17.12.2012 г., Х. „Холидеј Ин“, Скопје;

-Стручна работилница за правни предизвици за ДКЖЈН: „Утврдување на способност на економските оператори“, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р. Хрватска и В. Британија, 16-17.05.2013 г., Х. „Бест Вестерн“, Скопје;

-Стручна работилница за правни предизвици за ДКЖЈН: „Критериуми за доделување на договор и процес на евалуација на понудите“, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р. Хрватска и В. Британија, 07-08.10.2013 г., Х. „Холидеј Ин“, Скопје;

-Стручна работилница за правни предизвици за ДКЖЈН: „Избор на постапка, повлекување на понуди, практични аспекти на набавката, формални услови за правна заштита“, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р. Хрватска и В. Британија, 12.12.2013 г., Х. „Холидеј Ин“, Скопје;

-Учество на работилница за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија – ревизија 2014, одржана од 04 – 06 декември 2013 година, во хотел Дрим – Струга;

-Обука „Основи на Европска унија“ одржана на 19 и 20 декември 2013 година во Дом на АРМ;

-Стручна работилница за правни предизвици за ДКЖЈН: „Избор на постапка, повлекување на понуди, практични аспекти на набавката, формални услови за правна заштита“, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р. Хрватска и В. Британија, 12.12.2013 г., Х. „Холидеј Ин“, Скопје;

-Тркалезна маса: „Најновите измени на Законот за јавните набавки кои се однесуваат на правната заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки“, Прва сесија, во организација на ДКЖЈН, наменета за економски оператори, 25.03.2014 г., Х. „Сити парк“, Скопје;

-Тркалезна маса: „Најновите измени на Законот за јавните набавки кои се однесуваат на правната заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки“, Втора сесија, во организација на ДКЖЈН, наменета за договорните органи, 10.04.2014 г., Х. Сити парк, Скопје;

-Работилница: „Новите директиви на ЕУ“, во организација на SIGMA/OECD 16 и 17.06.2014 г., Х. „Холидеј Ин“, Скопје;

-Предавач на регионална конференција: „Прогресивно и ефикасно отворање на пазарот за јавни набавки на земјите – потписнички на ЦЕФТА – договорот“, одржана на 17.02.2015 година во х. Холидеј Ин Скопје;

-Учество на регионална конференција: „Заштита на правата во постапките за јавни набавки“ одржана во х. Москва, Белград од 03-05.12.2015 година;

-Работилница организирана од СИГМА за Државната комисија за жалби по јавни набавки на тема: „Критериуми за доделување на договорот различни од најниската цена“, одржана на 29-30.11.2016 година во х. „Александар Палас“ Скопје.

-Завршен курс и положен испит за Интерен аудитор на системи за менаџмент со квалитет според ISO 9001:2015 на 20.07.2018 година.

Дејан Лазаров

• септември 2005-септември 2007
Магистер по Економија и бизнис менаџмент

MAICh- Mediterranean Agriculture Institute of Chania, Greece

• септември 1999-септември 2004 

Дипломиран земјоделски инжинер по механизација

Факултет за земјоделство и храна, Скопје

 

Од јануари 2016

Водечки аудитор:
 • Систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2015
• Систем за менаџмент со животна средина ISO 14001:2015
• Систем за менаџмент со безбедност и здравје при работа ISO 45001:2018/ OHSAS 18001:2007
• Систем за менаџмент со податоци ISO 27001:2013
• Систем за менаџмент со енергија ISO 50001:2011
• Социјални стандарди (BSCI)/ SA8000

Од јуни 2012 – декември 2015

Водечки аудитор:
• Систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2015
• Систем за менаџмент со животна средина ISO 14001:2015
• Систем за менаџмент со безбедност и здравје при работа OHSAS 18001:2007

Работодавач: TÜV AUSTRIA HOLDING AG-CERT

Од септември 2011-јуни 2012

Експерт
• Проект за поддршка на Агро еколошки мерки-Европска Унија во соработка со Министерство за
зејоделство

 

Фебруари 2018

Обука за аудитор на  ISO 27001 :2013

ПЕЦБ, Србија

Октомври 2018

Обука  SA8000 социјален стандард  , Истанбул

Серифициран аудитор  SA8000

SAI-Social Accountability International

Јуни 2017

Обука за аудитор за ISO 14001:2015

TUV NORD ACADEMY – TUV NORD EOOD Bulgaria

Април 2017

Обука за  ISO 50001:2011

TUV NORD ACADEMY – TUV NORD CERT Gmbh Germany

06 Февруари -08 Февруари 2017

Обука за  BS OHSAS 18001:2007 трансфер во ISO 45001:2018

TUV NORD ACADEMY – TUV NORD EOOD Bulgaria

Владимир Грујовски
Средно образование: 
• Гимназија „СВ. Климент Охридски“ Охрид,  
Општествено хуманистичка насока, 
Година на завршување – 2009
 
Високо образование:  
Економски Факултет  – УКИМ Скопје,  
Департамент за финански менаџмент, 
Година на завршување – 2014 
 
Магистерски студии :
 
• Економски Факултет – УКИМ Скопје,
• Насока Монетарна економија,Финансии и Банкарство,
• Година на завршување –во тек
 

Од 15.03.2013 до 31.03.2018 година:
Специјалист за стратешко управување со пазарни и ликвидности ризици,
Шпаркасе Банка Македонија А.Д Скопје
Од 01.04.2018 година:
Соработник за развој на производи за физички лица,
Шпаркасе Банка Македонија А.Д Скопје

 • Управување со ликвидносен ризик, 3 Дневна обука организирана од ERSTE GROUP AG,
Одржана во Виена 2013 година.

DATA WAREHOUSING– архитектура и концепции на складирање на податоци, 2 дневна
обука организирана Организирана од ERSTE GROUP AG, Одржан во Загреб 2014 година.

•  Стратешко управување во Банкартсво , 5 дневна обука организирана од Valor Academy,
Одржана во Белград 2015 година.

Microsoft Access – сеопфатна обука за напредно користење на MS Access софтвер за работа
со релазиони бази на податоци, Одржана во Скопје 2016 година.

MARKET RISK – обука за стратешко управување со пазарни ризици во Банки, 5 дневна обука
организирана од OPTOM RISK MANAGEMENT ACADEMY , Одржана во Загреб 2017 година.

Visa Business School – Сеопфатна обука за функционирањето на системите за плаќање на
Visa. 3 дневен семинар организирана од Visa Corp, Одржанa во Скопје 2019 година.

Алија Фeревски
 
Високо образование:  
Филолошки Факултет  – УКИМ Скопје,  
Турски јазик и книжевност со македонски јазик и книжевност, Англиски јазик
• Дипломиран филолог по македонски, англиски и турски јазик 
Година на завршување – 2005 
 
Магистерски студии :
 
• Економски Институт – УКИМ Скопје,
• Насока Меѓународен менаџмент,
• Година на завршување –во тек

Од Ноември 2018 – во тек: 

Менаџер за продажба во Kuehne + Nagel Macedonia

Од Јули 2009 до Ноември  2018: 

Референт за продажба во Kuehne + Nagel Macedonia

Од Мај 2008 до Јули 2009 : 

Менаџер за продажба во Развој АГ – Компанија за корпоративни услуги и консалтинг

Од Септември 2007 до Мај 2008: 

Менаџер за продажба и маркетинг во ЛАЈФ Магазин – месечен магазин за здравје и животен стил

Од Јули 2006 до Септември 2007: 

Асистент за продажба и маркетинг во ЛАЈФ Магазин – месечен магазин за здравје и животен стил

Од Декември 2005 до Јули 2006: 

Референт во Канцеларија за односи со јавност во Ректорат на Универзитет Св. Кирил и Методиј

-Sales and Marketing skills trainings

 • FTD Leadership 1 – NCT Consulting gmbh (IV.2019)

 • “Effective Business Negotiations” – En Garde Germany & Austria (VI.201

 • “Consultative Value Selling” – Mercury International Ltd. (IX.2009, VI & X..2010)

 • “Presenting the Values in selling process” – Mercury Intl.Ltd. (.IX.2011)

 • “Assertive Selling and Negotiations” – Mercury Intl.  (.V.2011)

 • “Competitive Selling Proccess” – Mercury Intl.Ltd. (.V.2012)

 • “Modelling front man, creativity and high standard sales competence” – D2EM Consulting (XI.2014)

– Negotiation and mediation skills:

·  “PUBLIC RELATONS (PR)” Training – Development Foundation ANATOLIA (2006)

– Intercultural skills: Took part in numerous trainings and seminars involving intercultural relations and cooperation:

 • “EMPOWERING YOUTH LEADERS – TRAINING COURSE FOR FACILITATORS”Youth in Action program of The European Commission (2008)

 •  “INCLUSION FOR ACTIVE CITIZENSHIP” Training CourseYouth in Action program of The European Commission (2007)

 •  “THE ROLE OF A WOMAN IN ETHNOCENTRIC SOCIETY” SeminarYouth in Action program of The European Commission (2007)     

 •  “WE ARE THE EUROPE” Training CourseYouth Program of The European Commission (2006)

 •  “INTERNATIONAL TRAINING OF YOUNG PEOPLE’S ANIMATORS”– Council of Europe (2004)

Партнери