Обука за јавни набавки

Предавач:

Ирена Шумкоски

СО КОИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ЌЕ СЕ СТЕКНЕШ СО ОВАА ЦИКЛУСНА ОБУКА ЗА 
ЈАВНИТЕ НАБАВКИ? 
 

ЦИКЛУС 1 – ВОВЕД ВО ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ (2 училишни часа)  

• Преглед на дефинираните поими што се користат во Законот 
• Начела на кои се темелат јавните набавки 
• Видови на постапки 
• Биро за јавни набавки  
• Државна комисија за жалби по јавни набавки  
• Управна контрола во постапките за јавни набавки 

ЦИКЛУС 2 – ОПШТИ ПРАВИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ (2 училишни часа) 

• Пресметување на проценетата вредност  
• Вредносни прагови за примена на Законот  
• Комуникација помеѓу договорниот орган и економските оператори  
• Најчесто користени постапки за јавни набавки:  
– набавка од мала вредност; 
–  поедноставена отворена постапка, и 
–  отворена постапка. 

ЦИКЛУС 3 – КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА (2 училишни 
часа) 

• Начини на утврдување и видови критериуми за избор на најповолна понуда; 
• Постапки за јавни набавки во кои цената не може да се користи како единствен 
критериум за избор на најповолна понуда; 
• Одлука кој критериум за избор на најповолна понуда да се избере; 
• Критериуми за избор на најповолна понуда наспроти Критериуми за 
утврдување на способност;  
• Дали законодавецот дал можност да се користат критериумите за способност 
како критериуми за избор на најповолна? 
• Евалуација на понудите врз основа на утврдениот критериуми за избор на 
најповолна понуда; 
• Практични примери и интерактивно решавање на спорни ситуации кои 
произлегуваат од правилно/неправилно утврдени критериуми за избор на 
најповолна понуда. 

ЦИКЛУС 4 – ПЛАНИРАЊЕ, ПОДГОТОВКА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ 
ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И РАМКОВНА СПОГОДБА (2 училишни часа) 

•  Предмет на набавката и деливост на истата 
• Претходна проверка на пазарот 
• Одлука за јавна набавка 
• Тендерска документација  
• Технички спецификации 
•Средства за обезбедување 

ЦИКЛУС 5 –УТВРДУВАЊЕ СПОСОБНОСТ  (4 училишни часа) 

• Услови за утврдување способност 
• Причини за исклучување од постапката 
• Услови за квалитативен избор на економските оператори 
• Способност за вршење професионална дејност 
• Економска и финансиска состојба 
• Техничка и професионална способност 
 Стандарди за системи за квалитет 
• Стандарди за управување со животна средина 
• Докажување на способноста 

ЦИКЛУС 6 – ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ (2 училишни 
часа)

• Поднесување на понуда 
• Групна понуда 
• Одговори на барања за измена на тендерска документација и барања за 
појаснување 
• Правило за учество во една понуда или во една пријава за учество 
• Прашања во процесот на евалуација 
• Користење способност од други субјекти 

ЦИКЛУС 7 – НАЈЧЕСТИ ПРОПУСТИ  ПРИ ДОДЕЛУВАЊЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА 
ЈАВНИ НАБАВКИ (2 училишни часа) 

• Најчести пропусти на договорните органи 
• Најчести пропусти на економските оператори 
• Најчести пропусти по фази од постапката 
• Најчести пропусти во тендерските документации 
• Најчести пропусти во фазата на евалуација на понудите 
• Најчести пропусти во понудите 

ЦИКЛУС 8 –ПРАВНА ЗАШТИТА (4 училишни часа) 

• Надлежност на Државната комисија 
• Правна природа и начела на жалбената постапка 
• Право на жалба и странки во жалбената постапка 
• Правила за докажување 
• Изјавување жалба и рокови за изјавување жалба 
• Битни повреди на законот и други повреди на законот и материјалните 
прописи  
• Креирање на е-жалба 
• Креирање на одговор на жалба по јавна набавка 
• Барање за склучување на договорот или рамковната спогодба 
• Времени мерки 
• Трошоци и надоместоци за жалбената постапка 
• Решавање на практични примери 

Вкупно: 20 училишни часа во времетраење од 45 минути по час.  

Цена: 18.000 денари