Пакет Програма за интегрирани обуки за интерни аудитори ISO 9001; ISO 14001;

Предавач:

Дејан Лазаров

ISO 9001; ISO 14001;

Програма на обуката:

Прв ден:

• Претставување и запознавање на учесниците
• Вовед во управувањето со системите
• Потреба од меѓународните стандарди за управување
• Вовед во стандардите и сродните публикации
• Меѓусебната поврзаност на стандардите за управување
• Усогласеност на барањата на стандардите ISO9001:2015; ISO14001:2015;
• Евалуација на политиката
• Разбирање на барањата за ISO9001:2015; ISO14001:2015;
• Закононски и регулаторни барања поврзани со стандардите
• Еколошки аспекти, влијанија и опасности и ризици при работа

Втор ден:

• Документација за интегриран систем за управување
• Споредување на ISO9001:2015; ISO14001:2015;
• Интегрирање на ISO9001:2015; ISO14001:2015;
• Развој на процедури
• Имплементација на документи
• Интегрирана проверка – улоги, квалификации и структура
• Аспекти и влијанија
• Планирање и подготовка за аудит – основа
• Вршење на проверка согласно барањата на ISO19011:2018

• Толкување на барањата на ISO19011:2018
• Планирање и подготовка за проверка/аудит
• Типови и техники на проверки/аудити
• Етика и професионален пристап при проверка аудит
• Вршење на интерна проверка/аудит
• План за проверка/аудит
• Состанок за започнување на проверка/аудит
• Пoдготовка на чек листа за проверка/аудит
• Идентификација на неусогласености
• Дефинирање на корективни и превентивни мерки
• Испит

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА?

• Директори и менаџери
• Менаџери на QMS, EMS, OHSAS, EnMS  систем
• Експерти и менаџери за квалитет
• Проектни менаџери
• Менаџери за управување со промени
• Интерни и екстерни аудитори за QMS, EMS, OHSAS, EnMS системи
• Менаџери за човекови ресурси
• Менаџери, специјалисти и стручни
• Лица од државни институции и  други законодавни институции вклучени во управување со
квалитет
• Консултанти
• За сите заинтересирани лица

Првиот ден е 8 часа

Вториот ден е 8 часа

Цена: 12.000 денари

Take this Course