Практичен ексел за професионалци

Предавач:

Владимир Грујовски

Програма за курсот Практичен Excel за професионалци

1.Прилагодување на работна лента според личните потреби  

• Креирање на нова картичка во работната лента 
• Креирање на нова група во картичка 
• Додавање на нови функции во нова картичка 
• Управување со работната летна 

2.Движење и заштита

• Движење низ  табели 
• Селектирање низ табели 
• Движење низ работни листови 
• Движење низ документи 
• Кратенки за форматирање податоци 
• Заштита на работен лист и документ 

3.Приказ на работната површина 

• Видови прикази на работен лист 
• Приказ на граници и наслови  
• Замрзнување на првиот ред 
• Замрзнување на првата колона 
• Замрзнување на одреден број на редови и колони 
• Одмрзнување на редови и колони 
• Прикачување на надворешни документи 

4.Печатење

• Одредување на површина за печатење 
• Одредување на  границите на страните за печатење 
• Основно мени за печатење 
• Напредно прилагодување на работниот лист за печатење 

5.Paste Special

 • Што е Paste-ирање 
 • Paste options 
• Paste Operations 
• Other options 

6.Филтрирање  

• Вовед во филтрирање 
• Филтрирање текст 
• Филтрирање дати 
• Филтрирање бројки 
• Филтрирање според бои 
• Филтрирање според два критериуми 
• Користење на wildcard симболи при филтрирање 
• Користење на Напреден Филтер 

 7.Алатки за работа со податоци

 • Подредување на податоци 
• Отстранување на дупликати 
• Валидација на податоци 
• Запознавање со алатката “Text to Columns” 
• Групирање на податоци 

8.Именување 

• Што е Именување 
• Управувач со имиња 
• Филтрирање, Бришење и Промена на зачуваните имиња 
• Создади име 
• Создади имиња според селекција 
• Кратенка за снимање имиња 
• Употреба на имиња во формули 
• Прикачување на ворд документ во ексел и обратно 

9.Работа со функции 

• Вовед во најосновните функции 
• Основи на пишување функции 
• Контрола на функции 
• Функции за работа со текст 
• Функции за работа со дати 
• Логички функции и оператори 
• Функции за работа со податоци 

10.Работа со Пивот табели

 • Што се пивот табели 
• Детално запознавање со функционалностите на пивот табелите 
• Подредување и Напреден филтер(слајсер) 
• Правење на пресметки  
• Можности за форматирање на пивот табели и извештаи 

11.Снимање макрос 

• Што се Excel Macros 
• Снимање на релативни и апсолутни процедури 
• Безбедност при користење макрос 

12.Одговарање на прашања на учесниците 
13.Разгледување на примери од секојдневната работа на посетителите на обуката 

Вкупно: 20 училишни часа во времетраење од 45 минути по час.  

Цена: 12.000 денари

Цена со попуст: 6.000 денари