Програма за обука на интерни аудитори за ISO 14001:2015

Предавач:

Дејан Лазаров

Програма на обуката: 

Прв ден: 

• Претставување и запознавање на учесниците 
• Вовед во управувањето со системите 
• Потреба од меѓународните стандарди за управување со животната средина 
• Вовед во стандардите и сродните публикации 
• Меѓусебната поврзаност на стандардите за управување 
• Усогласеност на барањата на стандардот ISO 14001:2015;  
• Евалуација на политиката 
• Разбирање на барањата за ISO 14001:2015 
• Закононски и регулаторни барања поврзани со стандардот 
• Испит  

Втор ден: 

• Вршење на проверка согласно барањата на ISO19011:2018 
• Толкување на барањата на ISO19011:2018 
• Планирање и подготовка за проверка/аудит 
• Типови и техники на проверки/аудити 
• Етика и професионален пристап при проверка аудит 
• Вршење на интерна проверка/аудит 
• План за проверка/аудит 
• Состанок за започнување на проверка/аудит 
• Пoдготовка на чек листа за проверка/аудит 
• Идентификација на неусогласености 
• Дефинирање на корективни и превентивни мерки 
 • Испит за Интерни аудитори/проверувачи (AU) 

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА?

• Директори и менаџери 
• Експерти и менаџери за животна средина 
• Проектни менаџери 
• Менаџери за управување со промени 
• Интерни и екстерни аудитори за EMS системи 
• Менаџери за човекови ресурси 
• Менаџери, специјалисти и стручни 
• Лица од државни институции и  други законодавни институции вклучени во управување со 
квалитет 
• Консултанти 
• За сите заинтересирани лица 

Првиот ден е 8 часа 
Вториот ден е 4 часа  

Цена: 9.000 денари