Програма за обука на интерни аудитори за ISO 45001:2018 (транзиција од стариот систем OHSAS 18001:2007 кон ISO 45001:2018)

Предавач:

Дејан Лазаров

Програма на обуката:

Прв ден:

• Претставување и запознавање на учесниците
• Вовед во управувањето со системите
• Потреба од меѓународните стандарди за управување со безбедност при работа
• Вовед во стандардите и сродните публикации
• Меѓусебната поврзаност на стандардите за управување
• Усогласеност на барањата на стандардот ISO 45001:2018;
• Евалуација на политиката
• Разбирање на барањата за ISO 45001:2018
• Закононски и регулаторни барања поврзани со стандардот
• Испит

Втор ден:

• Вршење на проверка согласно барањата на ISO19011:2018
• Толкување на барањата на ISO19011:2018
• Планирање и подготовка за проверка/аудит
• Типови и техники на проверки/аудити
• Етика и професионален пристап при проверка аудит
• Вршење на интерна проверка/аудит
• План за проверка/аудит
• Состанок за започнување на проверка/аудит
• Пoдготовка на чек листа за проверка/аудит
• Идентификација на неусогласености
• Дефинирање на корективни и превентивни мерки
• Испит за Интерни аудитори/проверувачи (AU)

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА?

• Директори и менаџери
• Експерти и менаџери за животна средина
• Проектни менаџери
• Менаџери за управување со промени
• Интерни и екстерни аудитори за EMS системи
• Менаџери за човекови ресурси
• Менаџери, специјалисти и стручни
• Лица од државни институции и други законодавни институции вклучени во управување со
квалитет
• Консултанти
• За сите заинтересирани лица

Првиот ден е 8 часа
Вториот ден е 4 часа

Цена: 9.000 денари